Chuyên mục

Sản phẩm đầu tư

Gói Phát Lộc

/
Lendbiz được Nhà đầu tư ủy thác đầu tư, cam kết Lợi nhuận cố định và mua lại Danh mục đầu tư khi đáo hạn hợp đồng. Trong mọi trường hợp, Nhà đầu tư được bảo toàn vốn và thu lợi nhuận bằng mức Lợi nhuận đã cam kết