Thông báo: Thay đổi quy định phí thẩm định dành cho khách hàng huy động vốn thông qua Lendbiz

Quyết định về việc thu phí thẩm định các khách hàng là doanh nghiệp/hộ kinh doanh khi huy động vốn qua Lendbiz…

Thông báo: Ban hành biểu phí dành cho nhà đầu tư

Thông báo: Ban hành biểu phí dành cho nhà đầu tư